NJOFTIM  PËR  SHPALLJE  TË  VENDIT  VAKANT  NË POZICIONIN DREJTOR I ZVAP SARANDË -KONISPOL

Njoftimin e keni në linkun  e mëposhtëm:

https://www.dropbox.com/s/pijll7lwm9c50k9/URDHERI%20DHE%20SHPALLJE%20PER%20PRANIM%20NENTOR%202019%20%2020DREJTUES%20ZVAP.docx?dl=0


NJOFTIM PËR FOTOKOPJE TESTI TË MATURËS SHTETËRORE 2019

Të dashur maturantë klikoni ne linkun e mëposhtëm për t'u informuar se si do të veproni


http://qsha.gov.al/infos/matura_2019/njoftim_fotokopje_testi_msh2019.pdf

................................................................................................

PORTALI "MËSUES PËR SHQIPËRINË"

REZULTATET E VLERËSIMIT TË DOSJEVE TË APLIKANTËVE NË PORTALIN "MËSUES PËR SHQIPËRINË" 2019 ZVA SARANDE -KONISPOL

Ne linkun e meposhtem mund te shkarkoni rezultatet e vleresimit te dosjeve per Zyren Vendore Arsimore Sarande - Konispol

https://www.dropbox.com/s/okoots1z3ymuyfi/SARAND%C3%8B-KONISPOL%20DOSJET%20PORTALI%202019.pdf?dl=0

NJOFTIM

Për te gjithë kandidatet e interesuar për të ushtruar profesionin e mësuesit 

Ju njoftojmë se duhet te dërgoni  në  Drejtorinë Rajonale te Arsimit Parauniversitar Fier  ,  dosjen e aplikimit për konkurrim.

Dosja e aplikimit dërgohet me postë   deri me date 05 Qershor 2019 ne adresën :

Drejtoria Rajonale e Arsimit  Parauniversitar   Fier

Per  me teper kliko   :  Portali " Mesues per Shqiperine" 2019 

Lista e dokumentave qe duhet te permbaje dosja e aplikimit  .

 1. Jetëshkrimi.
 2. Kërkesë për konkurrimin në portalin “Mësues për Shqipërinë”, sipas shtojcës 4 të këtij Udhëzimi (i detyrueshëm).
 3. Raport mjeko-ligjor (i tre muajve të fundit dhe i detyrueshëm).
 4. Deklaratë për gjendjen gjyqësore, sipas shtojcës 5 të këtij Udhëzimi (i detyrueshëm).
 5. Vërtetim i qendrës së banimit (i detyrueshëm).
 6. Kopje e librezës së punës e njësuar me origjinalin (nëse ka).
 7. Kopje e njësuar me origjinalin e diplomës/ave, vërtetimit/listës së notave të studimeve të larta (cikli i parë, cikli i dytë dhe diplomat e integruara të nivelit të dytë) ose të barasvlefshme me këto sipas përcaktimeve të kuadrit ligjor në fuqi (i detyrueshëm).
 8. Kopje e njësuar me origjinalin e licencës së provimit të shtetit për profesionin e rregulluar të mësuesit, për të gjithë kandidatët që kanë detyrim ligjor ta kryejnë këtë provim sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi (  i detyrueshëm).
 9. Kopje e njësuar me origjinalin e dëshmive të kualifikimit për kategoritë: “Mësues i kualifikuar”, “Mësues specialist”, “Mësues mjeshtër” (nëse ka).
 10. Kopje e njësuar me origjinalin e certifikatave me kredite të trajnimeve të kryera brenda dhe jashtë vendit. Certifikatat me kredite të trajnimeve të kryera brenda vendit të jenë ofruar nga MASR, institucionet e varësisë ose nga agjencitë e akredituara nga MASR.
 11. Kopje e njësuar me origjinalin e dëshmisë së njohjes së gjuhës/ve të huaja.
 12. Deklaratë nga kandidati për autorizimin e DRAP-së që të shqyrtojë vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura sipas shtojcës 6 të këtij Udhëzimi.

PORTALI "MËSUES PËR SHQIPËRINË"

Udhezimi nr 13 date 22.05.2019 " Per procedurat e pranimit e te emerimit te mesuesit ne nje vend te lire pune ne institucionet arsimore publike te sistemit parauniversitar dhe per administrimin e portalit " Mesues per Shqiperine" .

Shkarkoni Udhezimin :

https://www.dropbox.com/s/zvrqxrvdnhvala1/udhezim%20r%2013%20dt%2022.5.2019.pdf?dl=0

NJOFTIM PER PLOTESIMIN E FORMULARIT  A1Z NGA DATA 27-31 MAJ


Njoftohen të gjithë maturantët/kandidatët që nuk kanë aplikuar me formularin A1/A1Z në Portalin Matura Shtetërore 2019, se Portali i Maturës Shtetërore online dhe Portali e-albania do të hapen për aplikime nga data 27 Maj deri më 31 Maj 2019, nga ora 09.00 deri në orën 16.00.

 

Plotësimi online i Formularit A1/A1Z, bëhet në shkollat ku maturantët/kandidatët kanë kryer arsimin e mesëm të lartë .

 

LINKU I QSHA KU MUND TË GJENI INFORMACIONE PËR M.SH 2019

Në linkun më poshtë gjeni informacione të rëndësishme për Maturën Sjhtetërore 2019

http://qsha.gov.al/msh.html

Datat e provimeve te Maturës Shtetërore 2019   

 

Gjuha e huaj                            07 qershor 2019

 

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi      12 qershor 2019

 

Matematikë                            17 qershor 2019

 

Provim me zgjedhje              24 qershor 2019

PËR PROVIMET PKAB 2019