P Y E T E S O R

·         A jeni dakort me vlerësimin që bën mësuesi/ja ?

Qarko PO   JO

·         Përse nxënësit shkojnë në kurse private? ( vendos x përbi alternativës)

___ se duan të plotësojnë një boshllëk

___ duan të jenë më të përgatitur

___për ta patur më mirë me mësuesin/en

·         A përdorin mësuesit forma të ndryshme të presioni për t’ju përfshirë në kurs?           ( vendos x përbi alternativës)

___ në disa raste

___ ndodh shpesh një gjë e tillë

___nuk ka raste të tilla

·         A merrni pjesë në ndonjë kurs privat? ( vendos x përbi alternativës)

Nëse PO, në sa?

___ në një kurs

___ në dy kurse

___ më shumë se dy kurse

·         Kush ua zhvillon kurset private? ( vendos x përbi alternativës)

_____ mësuesi i lëndës

_____ mësuesi i një shkolle tjetër

·         Lëndët ku ata merr kurse private janë:

Shkruaj të paktën 2-3 lëndë

1-_____________________

2-_____________________

3-_____________________