• Në bazë të kërkesës së shkollës 9-vjecare “15 Tetori” Vlorë, protokolluar nga DAR me nr 459 prot, datë 28.02.2019 kërkohet një mësues i profilit Ndihmës (24 orë) deri në kthimin e mësueses nga leja e lindjes.
  •  Në bazë të kërkesës së shkollës së mesme të bashkuar “Filo Ramadani” Armen Vlorë, protokolluar nga DAR me Nr.585 Prot, datë 13.03.2019 kërkohet një mësues i profilit Shkenca Ekzakte për shkollën vartëse “Sabri Pelivani”, Karbunar (Ngarkesë e plotë) nga data 11.03.2019 deri në 19.06.2019.