• Në bazë të kërkesës së shkolles 9-vjeçare "JANI MINGA" Vlorë, dt 22.02.2019,  kërkohet, një mësues profili Arsim Fillor për periudhën 22/02/2019 deri në dt 01/04/2019.
  • Në bazë të kërkesës së shkolles 9-vjeçare "SELAM MUSAI" Babicë e Madhe Vlorë, dt 20.02.2019, kërkohet, një mësues profili Matematikë-Fizikë-TIK me ngarkesë javore 16 orë gjithsej, deri në përfundim të vitit mësimor.
  • Në bazë të kërkesës së shkolles së mesme "TREGTARE" Vlorë, dt 20.02.2019, kërkohet, një mësues profili Edukim Fizik ngarkeë e plotë mësimore, për peridhë punësimi 3-mujore.
  • Në bazë të kërkesës së shkolles 9-vjeçare "RILINDJA" Vlorë, dt 19.02.2019, kërkohet, një mësues ndihmës me ngarkesë 24 orë në javë.