NJOFTIM

Njoftojmë se në përfundim të procedurave të konkurrimit shpallur me Urdhërin Nr. 11 datë 24.01.2019, parashikuar nga Udhëzimi Nr.57, datë 12.11.2013 “Për procedurat e emërimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit publik të arsimit parauniversitar”,  janë shpallur fitues kandidatët si më poshtë:

1-Për pozicionin drejtor i shkollës 9-vjeçare “Perlat Rexhepi”, Cerkovinë, z. Admir Shatro

Kandidatët jofitues kanë të drejtë të paraqesin ankesë pranë titullarit të njësisë arsimore vendore brenda tre ditëve nga shpallja e fituesit.

NJOFTIM

Njoftojmë se në përfundim të procedurave të konkurrimit shpallur me Urdhërin Nr. 1 datë 07.01.2019, parashikuar nga Udhëzimi Nr.57, datë 12.11.2013 “Për procedurat e emërimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit publik të arsimit parauniversitar”,  janë shpallur fitues kandidatët si më poshtë:  

1- Për pozicionin drejtor i shkollës 9-vjeçare “Selam Musai”, Babicë e Madhe, znj. Anila Mamaj 

Kandidatët jofitues kanë të drejtë të paraqesin ankesë pranë titullarit të njësisë arsimore vendore brenda tre ditëve nga shpallja e fituesit.