Në bazë të vlerësimit të Komisionit Multidisiplinar pranë DAR-it , Vlorë,  kërkohet një mësues i profilit Ndihmës me 1/2 ngarkesë shkolla 9-vjeçare " Muco Delo" dhe 1/2 ngarkesë  shkolla 9-vjeçare " 15 Tetori"