Në bazë të kërkesës së shkollës 9-vjecare Speciale PLM, Vlorë, me nr. 222 prot, datë 04.02.2019 kërkohet një mësues i profilit Arsim Special (zëvëndësim leje lindje).