NJOFTIM PËR SHPALLJE FITUESI

Njoftojmë se në  përfundim të procedurave të konkurrimit  shpallur me urdhërin nr.30, datë 21.08.2017 pasi janë ndjekur procedurat e konkurrimit parashikuar nga udhëzimi nr.57, datë 12.11.2013 “Për procedurat e emërimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit publik të arsimit parauniversitar” ,  janë shpallur fitues kandidatët si më poshtë:

Për pozicionin drejtor i shkollës 9-vjeçare  “Kafil Malaj “, Bishan z.Krenar Sinaj

Për shkollat e mesme “Faslli Danaj”, “Sadik Zotaj” dhe 9-vjeçare  “Razip Sadikaj” procedura nuk u realizuar për mungesë të konkurrencës.

Kandidati  jofitues ka  të drejtë të paraqesin ankesë pranë titullarit të njësisë arsimore vendore brenda tre ditëve nga shpallja e fituesit.