Ne linkun  e meposhtem keni renditjen sipas profileve te mesuesve qe kane bere kerkese per levizje paralele.

https://www.dropbox.com/s/8hpvf9aetvj84kz/renditja%20sipas%20profileve%20levizjet%20paralele%202019.xls?dl=0