Përmbajtja

 

I.     Shkolla qendër komunitare, një shkollë miqësore për të gjithë (SHQK)3

Hyrje. 3

I.1 Çfarë është shkolla si qendër komunitare?. 3

I.2 Veçoritë e shkollës si qendër komunitare. 4

I.3 Pse ngrihen shkollat si qendra komunitare?. 4

I.4 Parimet bazë që udhëheqin shkollës si qendër komunitare. 5

I.5 Veprimtari të shkollës si qendër komunitare. 5

1.6Aktorët që përfshihen në shndërrimin e shkollave si qendra komunitare  8

I.6 Vizioni për zhvillimin e plotë të shndërrimit të shkollave si qendra komunitare  8

I.7 Karakteristika të procesit të shndërrimit të shkollave në qendra komunitare  9

I.8 Masa të ndërhyrjes për ngritjen e SHQK:9

 

II.    Standardet e shkollës si qendër komunitare. 10

II.1 Ç’janë standardet e shkollës si qendër komunitare. 10

II.2 Pse nevojiten standardet e shkollës si qendër komunitare. 10

II.3 Fushat e standardeve. 11

II.4 Standardet e shkollës si qendër komunitare. 11

Fusha:       Sigurimi i arsimit cilësor për çdo nxënës. 11

Fusha........... :   Sigurimi i mirëqenies sociale, emocionale dhe shëndetësore të nxënësve. 13

Fusha:       Bashkëpunimi me komunitetin. 15

Fusha:       Vendimmarrja e përbashkët17

Fusha:       Gjithëpërfshirja dhe respektimi i diversitetit19

Bibliografia: