·         Të gjithë të interesuarit që paraqiten, për të marrë shërbim pranë DAR-it Vlorë, duhet të kenë me vete dokumentin e identifikimit.

·         Nëse nuk paraqitet vetë personi, përfaqësuesi që paraqitet duhet të jetë i pajisur me prokure noteriale përfaqësimi.