Bazuar në Udhëzimin përkatës kandidatët që dëshirojnë të japim provimin e shtetit në Shatator 2018, duhet të dorzojne kërkesën dhe dokumentat përkatës në zyrat e SKC të DAR Vlorë nga data 20-28 Gusht 2018. 

Suksese!