Njoftojmë se në përfundim të procedurave të konkurrimit shpallur me Urdhërin Nr. 47, datë 24.05.2018 parashikuar nga Udhëzimi Nr.57, datë 12.11.2013 “Për procedurat e emërimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit publik të arsimit parauniversitar”,  janë shpallur fitues kandidatët si më poshtë: 

1- Për pozicionin drejtor i Kopshtit Nr. 7 znj. Irena Besimi

2- Për pozicionin drejtor i Kopshtit Nr. 10 znj. Valentina Fakaj

3- Për pozicionin drejtor i Kopshtit Nr. 14 znj. Brunilda Beqiraj

4- Për pozicionin drejtor i Kopshtit “Mustafa Qemal Ataturk” Orikum, znj. Eglantina Jançe

5- Për pozicionin drejtor i shkollws sw memsme tw bashkuar “Sadik Zotaj” Ramicw znj. Kozeta Murataj  

Kandidatët jofitues kanë të drejtë të paraqesin ankesë pranë titullarit të njësisë arsimore vendore brenda tre ditëve nga shpallja e fituesit.