Njoftojmë se në përfundim të procedurave të konkurrimit shpallur me Urdhërin Nr. 47, datë 24.05.2018 parashikuar nga Udhëzimi Nr.57, datë 12.11.2013 “Për procedurat e emërimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit publik të arsimit parauniversitar”,  janë shpallur fitues kandidatët si më poshtë:

 1- Për pozicionin drejtor i shkollës Speciale znj. Esmeralda Kapaj.  Kandidatët jofitues kanë të drejtë të paraqesin ankesë pranë titullarit të njësisë arsimore vendore brenda tre ditëve nga shpallja e fituesit.