Darza Qendra e testimit(emri i shkolles) Cilat shkolla do te kryejne testimin ne ate qender Sa nxenes ka kjo shkolle per testim Sa nxenes ka kjo qender per testim Sa kompjutera do te kete kjo qender Persa dite kryhet testimi? Datat e testimit (20 Prill-6 Maj) Vlorë Xhyeri Xhyheri 6 74 13 6 23-24-25-26-27-30 I.Kushta 6 Rilindja 36 N.Frashri 26 Vlorë Nr.1 Nr.1 2 102 17 6 23-24-25-26-27-30 B.Pelari 9 F.S.Noli 2 Sh.Demiraj 21 H.Xhelo 42 J.Minga 26 Vlorë Ali Demi A.Demi 42 51 26 2 23-24 I.Rustemi 5 I.K.Dashi 1 Bishan 3 L.Nuro 1