Udhezimi ne Lidhje me rregulloren dhe zhvillimin e testimit Online te Portalit 2018

 

Udhezimi nr 12 dt 27.2.2018