Dërgohen vendet e lira per vitin e ri shkollor 2017-2018 Vlorë

KOMISIONIT TË VLERËSIMIT PRANË DAR

VLORE

            Në mbështetje të ligjit Nr.69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, udhëzimit Nr.44, date 16.10.2014 “për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin e MASh Nr.21, darë 23.07.2010” për normat e punës mësimore-edukative dhe numrit të nxënësve për klasë në institucionet e arsimit parauniversitar” si dhe bazuar në kërkesat e ardhura nga drejtuesit e shkollave, në fillim të vitit shkollor 2017-2018 në institucionet e arsimit parauniversitar shpallen këto vende pune:

 1. Gjimnazi “Jani Minga” Kimi-Biologji norme e plote
 2. Gjimnazi Spiro Gjiknuri Himare BioKimi
 3. Shkolla e Mesme e Bashkuar Laze Nuro BratajBio-Kimi
 4. Shkolla 9-vjeçare Kafil Malaj Bishan Histori Gjeografi
 5. Shkolla Artistike Naim Frasheri Vlorë Piano dhe Violincel
 6. Shkolla Vartese Zonja Curre Tragjas - Gjuhe shqipe
 7. Gjimnazi Spiro Gjiknuri Himare Gjuhe Letersi 18 ore (Leje lindje)
 8. Shkolla Vartese Amonice Gjuhe Shqipe Leje lindje
 9. Shkolla e Mesme e Bashkuar “Hasan Mehilli” Dukat i Ri Matematike Fizike
 10. Shkolla Vartese “28 Nentori” Dukat Fshat Cikel i Ulet
 11. Shkolla 9-Vjeçare Perlat Rexhepi Cerkovine Cikel i Ulet
 12. Shkolla 9-Vjeçare Kafil Malaj Bishan (Leje lindje) Cikel i Ulet
 13. Shkolla Vartese Sabri Pelivani CU
 14. Shkolla Vartese Sabri Pelivani Histori/Gjeografi
 15. Shkolla e Mesme e Bashkuar “Qani Nuredini” Sevaster Histori Gjeografi,
 16. Shkolla e Mesme e Bashkuar “Qani Nuredini” Sevaster Edukim muzikor e Figurativ
 17. Shkolla e Mesme Ali Demi Vlore, Filozofi, Psikologji e edukim financiar
 18. Shkolla Speciale PLM Mesues leje lindje deri ne shkurt, 1 1mujore(01.09.2017-30.09.2017)
 19. Shkolla 9-vjeçare 15 Tetori Vlorë Ed. Fizik 21 ore
 20. Shkolla 9-vjeçare Pilo Prifti Novoselë Ed. Fizik
 21. Shkolla e Mesme e Bashkiar “Sadik Zotaj“ Ramic Ed. Fizik
 22. Shkolla e Mesme e Bashkuar “Qani Nuredini” Sevaster Edukim Fizike
 23. Shkolla e Mesme e Bashkuar “Laze Nuro“ Brataj Ed.fizik,
 24. Shkolla e Mesme Spiro Gjiknuri Himare Ed. Fizik
 25. Gjimnazi “Pilo Prifti” Novoselë Ed. Fizik
 26. Shkolla 9-Vjeçare Rilindja Edukim fizik
 27. Shkolla 9-Vjeçare Rilindja Edukim fizik
 28. Shkolla 9-Vjeçare Muco Delo Cikel i Ulet
 29. Shkolla 9-Vjeçare Kafil Malaj Bishan Cikel i Ulet
 30. Shkolla 9-Vjeçare “Eqerem Beqiri“ Kotë Cikel i Ulet
 31. Shkolla 9-Vjeçare Pilo Prifti Novosele Matematike Fizike
 32. Shkolla e Mesme “Hasan Pulo“ Orikum Bio-kimi 16 ore
 33. Shkolla e Mesme e Bashkuar Filo Ramadani (Treblove) Gjuhe Shqipe
 34. Shkolla e Mesme M.Q.Ataturk Edukim Fizik
 35. Shkolla 9-Vjeçare “Lef Sallata” Vlorë Edukim Fizik
 36. Shkolla 9- Vjeçare “Muco Delo“ Vlorë Edukim Fizik Djem
 37. Shkolla 9- Vjeçare “Marigo Posio“ Vlorë Edukim fizik 18 ore
 38. Shkolla 9- Vjeçare “Teli Ndini“ Vlorë Edukim fizik vajza
 39. Shkolla 9- Vjeçare “Zigur Lelo” Vlorë Edukim Fizik 17 ore
 40. Shkolla 9- Vjeçare “Ibrahim Kushta” Vlorë  Edukim fizik
 41. Shkolla 9- Vjeçare “Jani Minga” Vlorë  Edukim fizik
 42. Shkolla e Mesme e Bashkuar “Filo Ramadani” Armen Edukim fizik
 43. Shkolla 9-vjeçare “Balil Pelari“ Orikum Edukim fizik
 44. Shkolla 9- Vjeçare “Todi Koceli” Selenicë  Edukim Fizik 23 ore
 45. Shkolla 9- Vjeçare “Musa Cakerri“ Vlorë Mesues Parashkollor
 46. Shkolla e Mesme “Hamdi Rrapi” Gjorm Mesues Parashkollor

Shënim: Komisioni i vlerësimit të DAR Vlorë do tju paraqes, kandidatëve për punësim, listën e vendeve të punës në prani të drejtorëve të shkollave, të medias, përfaqësuesëve të sindikatave duke respektuar të drejtën e përzgjedhjes në bazë të renditjes në listat respektive. Procedura ligjore e parashikuar është kjo:

1-      Në fillim ftohen drejtorët ose nëndrejtorët e dorëhequr. Nëse ka drejtues të të njëjtit profil respektohet data e dorëheqes.

2-      Më pas ftohen mësuesit për lëvizje të detyruar paralele, sipas rankimit (Këta mësues kanë rezultuar pa ngarkesë mësimore në fillim të vitit shkollor) apo mësuesit që kanë parqitur kërkesë për lëvizje paralele, sipas renditjes së pikëve.

3-      Më pas vazhdohet me Nëse ka vende pune të pa plotësuar komisioni emëron me listën e portalit për çdo profil.