Në kuadër të projektit “Portofoli i të nxënit”, instrument për të mbështetur dhe matur arritjet e të nxënit bazuar në kompetenca në AML", mëposhtë do të gjeni skemën në të cilën përshkruhen detyrat dhe produktet që duhet të realizoni ju si drejtues për mentorimin dhe monintorimin e portofolit të të nxënit. Gjithashtu bashkëngjitur do te gjeni dhe një model instrumenti për monitorimin e portofolit, të cilin mund ta përshtatni dhe pasuroni sipas nevojave të shkollës.

 

1. Model instrumenti monitorimi dhe mentorimi

2. Skema e mentorimit dhe monitorimit.