Kjo Kontrate Kolektive i shtrin efektet e saj mbi te gjithe personelin mesimor te punesuar ne sistemin arsimor publik parauniversitar, perfshire mesuesit e arsimit parashkollor, mesuesit e arsimit fillor, mesuesit e arsimit te mesem te ulet dhe te arsimit te mesem te larte. 

Per arsimin parauniversitar si dhe per punonjesit e tjere qe jane ne varesi te drejtorive arsimore rajonale apo zyrave arsimore, kontratat kolektive te nivelit te dyte lidhen midis DARlZA dhe seksioneve sindikale te dy sindikatave nenshkruese te Kontrates Kolektive te nivelit te pare. 

Dispozitat e Kontrates Kolektive te nivelit te pare jane te detyrueshme per zbatim nga te gjitha nivelet e tjera qe legjitimohen per nenshkrirnin e kontratave kolektive te nivelit te dyte, ne kuptimin qe keto subjekte nuk mund te perfshijne ne kontrate me pak te drejta per punernarresit se sa legjislacioni shqiptar dhe Kontrata Kolektive e nivelit te pare.

Palet nenshkruese ne kontratat kolektive tc nivelit te dyte, mbeshtetur ne vecorite lokale, mund te perfshijne ne kontraten kolektive te nivelit te dyte te drejta dhe perfitime ne favor te punemarresve ne nje vellirn me te madh se ato te nivelit te pare, me kusht qe keto te drejta dhe perfitime te mos bien ne kundershtirn me dispozitat e shprehura ne menyre ndaluese ne legjislacionin e marredhenieve te punes ose dispozitat e Kontrates Kolektive te nivelit te pare.

  

Kliko këtu për të shkarkuar Kontratën Kolektive