Mbështetur në nenin 20, pika b, të Udhëzimit të MAS nr. 40, dt. 9.10.2015, njoftohen të interesuarit që dëshirojnë rivlerësimin e testit, që ankesën e tyre me shkrim ta paraqesin në sekretarinë e DAR Vlore brenda datës 11 janar 2015.

DAR Vlore do t'i përcjellë ankesat e grumbulluara në IZHA.

Kërkesë-ankesa të përmbajë emrin, mbiemrin, ID e testit (si në portalin online) dhe lëndën e testimit.