1. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE  TË “ARSIMIT FILLOR” 2015
 2. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË “ARSIMIT SPECIAL” 2015
 3. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË “ARSIMIT PARASHKOLLOR” 2015
 4. PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS SË “EDUKIMIT FIGURATIV” 2015
 5. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË LËNDËS “BIOLOGJI”  2015
 6. PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS SË “EDUKIMIT FIZIK DHE SPORTE” 2015
 7. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË LËNDËS “FIZIKË” 2015
 8. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË LËNDËS “GJUHË E HUAJ” 2015
 9. PROGRAMI ORIENTUES PЁR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË LËNDËS SË “GJEOGRAFISË” 2015
 10. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË PROFILIT “GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI” 2015
 11. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË LËNDËS “HISTORI” 2015
 12. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË LËNDËS “KIMI” 2015
 13. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË LËNDËS “MATEMATIKË” 2015
 14. PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË LËNDËS SË “EDUKIMIT MUZIKOR” 2015
 15. PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË SHKENCAVE SHOQËRORE LËNDËT FILOZOFI, PSIKOLOGJI, SOCIOLOGJI, EKONOMI” 2014
 16. PROGRAMI ORIENTUES PËR EFEKT TESTIMI TË APLIKANTËVE TË SHKOLLAVE ARTISTIKE DEGËT “ART FIGURATIV, KOREOGRAFI, MUZIKË” 2015
 17. PROGRAMI ORIENTUES PËR TESTIMIN E APLIKANTËVE TË LËNDËS “TEKNOLOGJI INFORMACIONI DHE KOMUNIKIMI” 2015