DAR Vlorë në dispozicion një link në të cilin mësuesit mund të ushtrohen në përdorimin e ndërfaqes së Instrumentit të Vlerësimit.

 

Instrumenti për Identifikimin e Nevojave për Zhvillim Profesional