Bashkelidhur shkresa e derguar per realizimin e pjesemarrjes te nxenesve te shkollave te mesme ne konkurrimin per programin studimor te shkembimeve me ShBA-te "Youth exchange and study" per vitin 2016-2017.
Aplikimi sipas shkreses bashkelidhur.