Ketu mund te gjeni ID e Secilit

Ne Listen e Meposhtme mund te gjeni me ane te ID emrin tuaj ne liste me piket perkatese. Kandidatet kane te drejte te bejne ankimimin per rezultatin prane DAR-it tuaj duke theksuar se per cfare do ta kryejne kete ankimim. Afati i ankimimit eshte 18-22 dhjetor 2014

Ketu mund te gjeni listen e rezultateve per te pare rezultatin tuaj duhet te Keni ID.

Shpjegim nga Udhëzimi 55 datë 19.11.2014

 

                       I.            Vlerësimi perfundimtar i kandidatit behet me sistemin e 70 pikëve,

a.       i cili perbehet nga piket e pjesës së pare te testit (30 pike)

b.      dhe nga piket e pjesës së dyte te testit (40 pike).

                      II.            Kandidati vlerësohet me pesë nivele:

a.       A, "shkëlqyeshëm";

b.      B, "shumë mirë",

c.       C, "mirë"

d.      D, "mjaftueshëm"

e.       E, “dobet”

                     III.            Vlerësimi E ("dobet") është pakalues.

                     IV.            Testimi vlerësohet si i kryer me sukses nëse kandidati ka arritur të fitojë jo më pak se 50% të pikëve për secilën pjese te Testit

                      V.            Rankimi i kandidatëve fitues bëhet sipas shumatores së pikëve të të dy pjesëve

 

të testit.