Më poshtë gjeni listën dhe qendrat e testimit përkatëse, të gjithë personave që në bazë te legjislacionit në fuqi dhe Udhezimit 55 date 19.11.2014 mund të japim Testimin për datën 06.12.2014. 

 

1.    Shkolla “Ali Demi”

2.    Shkolla “Halim Xhelo”

 

Nese emri juaj nuk ndodhet ne liste do te thote qe nuk keni dorzuar dokumentat në dar ose nuk permbushni kriteret e legjislacionit ne fuqi. Ne baze te Udhezim it 55 meposhte eshte procedura e Ankimimit. 

 

18. Ankimimi

1) Për pranimin ne testim:

A) Brenda dy ditëve nga data e njoftimit për s'kualifikim nga testimi, si pasojë e Mosplotësimit të kitereve, kandidati ka te drejte të ankohet me shkim te drejtuesi i DAR.

B) Drejtuesi i DAR i dergon ankuesit pergjigjen me shkrim brenda dy ditëve nga data e Dorëzimit te ankeses.

C) Ky vendim eshtë perfundimtar.

 

Sqarim: Lidhur me personat qe nuk kane emrin ne listat e kandidateve, por disponojne fleten e printuar, mund te paraqiten diten e provimit me fleten e printuar dhe pergjegjesi i administrimit do te bej proces verbal per secilin kandidat.

Këta Kanididat nga personat me Fotokopje te Aplikimit kanë sjell Dokumentat në DAR:

1. Fatiola Dalipaj

2. Majlinda Xhelo Metaj

3. Aida Kallashi Kaciqi

4. Leonora Arshiaj

5. Nertila Begaj

6. Deni Llanaj

7. Eneriketa Begaj

8. Emine Islami

9. Hanife Pashaj

10. Elona Agari

11. Xheneida Sadedini