NJOFTIM I RENDESISHEM: Te gjithe kanidatet qe kane Plotesuar formularin online dhe ndodhen ne listen e Publikuar nga Mas brenda dates 3.12.2014 ora 10:00 duhet te dorzojne ne DAR Vlore per verifikim Dosjen e kandidatit e cila permban keto dokumente:
a) Formati i printuar i aplikimit online per testim; 
b) Curriculum Vitae (me fotografi);
c) Dokumentacioni i plot6 i formimit universitar ne mesuesi; 
d) Vertetimi i vendbanimit; 
e) Certifikata te zhvillimit te tij profesional te noterizuata; 
f) Fotokopje e noterizuar e deshmive te titujve/gradave shkencore (nese ka);
g) Fotokopje e noterizuar e d6shmive te mbrojtjes se giuheve te huaja (nese ka);

 

Sqarim: Lidhur me personat qe nuk kane emrin ne listat e kandidateve, por disponojne fleten e printuar, mund te paraqiten diten e provimit me fleten e printuar dhe pergjegjesi i administrimit do te bej proces verbal per secilin kandidat.