Neni 1

Lëndët dhe datat e provimeve të Maturës shtetërore

1.Lendet dhe datat e provimeve të Maturës shtetërore te jenë:

a) Gjuhe shqipe dhe letërsi 30 Maj

b) Matematikë 9 Qershor

c) Gjuhe e huaj 16 Maj

d) Provime me zgjedhje 18 Qershor

Për te mare te gjithe Udhëzimin Klikoni Këtu