Njoftim

Për zhvillimin e praktikës profesionale

 

 Njoftohen të gjithë kandidatët që do të kryejnë praktikën profesionale për vitin shkollor 2020-2021, se dorëzimi i dokumentave  sipas Nenit 15  (Aplikim për zhvillimin e praktikës profesionale)  të Udhëzimit 336 të  Rregullore për Praktikat Profesionale,  do të jetë nga data 16.09.2020 deri në datë  21.09.2020 çdo ditë nga ora 12 deri në orën 14

Theksojmë se në mungesë të diplomës se masterit kandidati duhet të pajiset me një vërtetim ku të specifikohet që ai/ajo

-ka shlyer të gjitha detyrimet për përfundimin e ciklit  të dytë të studimeve në edukim dhe njohjen e gjuhës së huaj në bazë të testimeve të njohura ndërkombëtare sipas ligjeve në fuqi.

 Praktikantët  do të fillojnë praktikën në IAPP  në datën 28.09.2020 dhe e përfundojnë atë në 28 qershor 2021