"Shkolla Tregtare" Vlore    Vendi lira

Mesues Matematike (zevendesim leje -lindje) me ngarkese mesimore 16 ore matematike,4 ore Informatike dhe 2 ore kujdestari.