Drejtuar: ZVAP Vlorë -Himarë

 

Lënda: Kërkesë për punonjës mësimorë

Kërkojmë të na dërgoni një mësues për ciklin fillor 9 nxënës (klasa I+III ) në shkollën 9-vjecare

“Xhemil Bregu” Panaja deri në fund të vitit mësimor.

Këtë kërkesë ua kemi dërguar më parë edhe me e-mail në datën 24 shtator 2019

 

                                                                               Drejtor i shkollës

 

                                                                                Saimir Xhaferaj