Pershendetje!
Bashkelidhur urdheri dhe shpallja per konkurim:
Ju lutemi beni publikimin ne ambientet e ZVA-se dhe ne faqet zyrtare nese i keni ende aktive. Shpallja eshte afishuar ne faqen e uebit te DRAP-it Fier fier.arsimiparauniversitar.gov.al Alikimi do te behet Online ne linkun e meposhtem dhe nje koje e dokumentave te dorezuar do te dergohet ne DPAP brenda dates 30 tetor 2019.
Shpallje per pranim
https://docs.google.com/forms/d/1XP4Tp7SK8ge3dil-Q-WTkTSvl6Jsb3ZlGsOz9Xe2YEo/edit