ZYRA   ARSIMORE 

   SARANDE

 

                                                                          NJOFTIM


                                          PER   SHPALLJE   VENDI  VAKANT

    Mbeshtetur   ne  urdhrin  Nr.___ , date  ____________,  Zyra  Arsimore  Sarande  njofton:

 

Shpalljen  e vendit  vakant  per  pozicionin”drejtor”ne  Shkollen  e mesme  te  bashkuar’’Qazim    Pali’’ Borsh.

                                                                         

Kandidati  per  drejtor i  institucionit publik parauniversitar duhet:

 

1.Te  kete  fituar  diplome  te  ciklit  te  dyte  ne  fushen  e  edukimit  ose  diplome  te  njevlefshme   me  te, sipas  percaktimit  te  ligjit  Nr. 9741, date 21.05.2007”Per arsimin  e larte   ne  Republiken  e Shqiperise”, i ndryshuar;

      2.Te  kete  te pakten  kategorine”Mesues  i kualifikuar”;

      3.Te  kete  aftesi te mira  komunikimi  dhe  bashkepunimi  ne  grup;

      4.Te  mos kete masa  disiplinore ne fuqi  ndaj ti.

Dokumentacioni  i aplikimit  per  konkurrim  ne  pozicionin” drejtor  i  shkolles   se  mesme”  permban:

1.      CV – ne dhe  kopjet   qe  deshmojne  pohimet   ne CV;

2.      Tabelen  e plotesuar  me  te dhenat  per  aplikant;

3.      Diplomen  dhe  listen  e notave  te  noterizuar;

4.      Deshmine  e penalitetit  te  leshuar  jo  me heret  se  3( tre ) muaj para  dates   se  aplikimit;

5.      Dy   rekomandime  nga  mesues, drejtore  te institucioneve arsimore ose  titullare te  njesive arsimore vendore qe  kane  punuar  me  aplikantin gjate  viteve  te  fundit;

6.      Fotokpje   e kartes  se  identitetit  dhe  vertetim  banimi;

7.      Libreza  e punes;

8.      Dokumente  te  kualifikimeve  baze  e te  vecanta.

Dokumentacioni  i aplikimit  do te  dorezohet  ne  Sektorin    e Sherbimeve  Mbeshtetese te  Zyres  Arsimore  Sarande .

Dorezimi  i dokumentacionit te  kryhet  jo  me  vone se 10  dite  pas  shpalljes  se  vendit  te  lire  te  drejtorit  per shkollen   e mesme  


                                                                                             PERGJEGJESE   E  ZA

                                                                                            HATIXHE    MUSLLIMI