Formati për vlerësimin[1] e portofolit të mësuesve që do të kualifikohen në vitin 2018 – Arsimi parashkollor

Emri Mbiemri _____________________________ Kopshti ___________________________ Kategoria ______

Elementi

Struktura e ndjekur në shkrimin e planit të aktivitetit

Përcaktimi i rezultateve të pritshme nga zhvillimi i aktivitetit

Mënyra e prezantimit të planit

Totali në pikë

  1. Plani i aktivitetit për forcimin e partneritetit mësues –prindër (PAk)

 

 

 

3

 
 

Elementi

Rezultatet e tw nxwnit dhe metodat aktive të të nxënit që do të përdoren

Etapat e plotësuara sipas regjimit ditor të kopshtit

Veprimtaritë nëpër qendra (të zbërthyera)

Totali në pikë

2. Planifikimi ditor (PD)

 

 

 

3

 
 

Elementi

Shënime individuale

Listëkontrolle

Vëzhgime

Totali në pikë

3. Vlerësimi i fëmijëve (TK)

     

3

 
 

Elementi

Struktura e Planifikimit mujor/Projektit

Rezultatet e tw nxwnit e planifikuara sipas fushave kurrikulare

Aktivitetet e planifikuara (në tërësi) dhe produkti

Totali në pikë

4. Planifikimi dhe zhvillimi i nje teme mujore ose i Projektit sipas metodologjisë me të cilën punon kopshti

 

 

 

3

 
 

Elementi

Përshtatja me grupmoshën dhe kërkesat e programit

Larmia e punimeve (për secilën fushë të programit) dhe materialet

Lidhja me temën mujore/ projektin

Totali në pikë

5. Punime të fëmijëve, (mundësisht të lidhura me rubrikën 4) (PK)

     

3

 
 

 


[1] Vlerësimi për secilin element është 3 pikë. Është e detyrueshme që në çdo element mësuesi të fitojë minimalisht 1 pikë, sepse në rast të kundërt ai s’kualifikohet. Minimumi për kalimin e portofolit është 5 pikë. Maksimumi i pikëve ne portofol është 15. (Akronimet e vendosura ne fund të çdo zëri janë bërë për të lehtësuar hedhjen e vlerësimit të portofolit në databazën e Kualifikimit të mësuesve 2016).