1. Përqindja e nxënësve kalues në provimet e       

Maturës Shtetërore 2015                                       

                                                                              

                                                                              

2. Diferenca ndërmjet notës mesatare në              

provimet e lëndëve të detyruara me notën            

mesatare vjetore kl 12 (se bashku)                        

                                                                               

3. Përqindja e nxënësve që e kane diferencën      

më të madhe se 1 notë                                          

                                                                              

                                                                              

4. Nota mesatare e shkollës për provimet e           

MaturësShtetërore 2015                                        

                                                                              

                                                                               

5. Realizimi i objektivave të planit vjetor për       

vitine fundit.                                                         

                                                                              

                                                                              

6. Përqindja e orëve të munguara kundrejt           

numrit total të orëve                                              

                                                                              

                                                                              

7. Përqindja e nxënësve të larguar nga shkolla     

kundrejt atyre që janë rregjistruar në fillim të       

vitit shkollor                                                          

                                                                               

8. Rezultatet e mësuesve të shkollës në                

provimet e kualifikimit të 3 viteve të fundit

                                                                              

  9. Te Dhenat e rezultateve te Pyetesorit Zhvilluar ne

 

      ne shkolle per Mesuesit, Prinderit dhe Nxenesit