Mbeshtetur ne Udhezimin per karten e Performaces Publikojme sot me date 01.09.2014 te gjitha te dhenat dhe Rankimin e te gjitha Shkollave.

 

Shkollat e Mesme Publike & Jopublike

Shkollat 9-Vjecare Qytet dhe Fshat