DATABAZE E VENDIMEVE GJYQËSORE (sipas datës së regjistrimit  në institucion) 
Nr.NUMRI I VENDIMITDATA E VENDIMITKreditoriData e ardhjes per ekzekutimShuma e detyrimit
1787               330429.05.2015                             11.07.2017Përmbarues Elmir Vangjeli për kreditorin E. M17.09.2018499.130 + 36.000 (tarifa e shërbimit përmbarimor)
2454           182907.04.2015                             03.05.2018Shoqëria Përmbarimore “Zike” për kreditorin H. A24.09.2018545.500 + 63.340 (tarifa e shërbimit përmbarimor)