Informacion per vendimet gjyqesore te formes se prere
Nr Emri I kreditorit Nr. vendimi gjykata e apelit Data e vendimit Data e ardhjes per ekzekutim ne DAR Shuma e detyrimit Shpenzime gjyqesore Shpenzime permbarimore Shuma ne total e detyrimit Likujdimet
1 Permbaruesi "Ylli Hysaj"per  kreditorin   " Jetnor Shehaj" 2089          07.07.2016 14.10.2016 1432980     1432980 Likujduar
2 "Zyra Permbarimore Vlore"per  kreditorin   " Marsela Tringaj" 3248            13,10,2016 Dec-16 285804     285804 Likujduar
3 Etela Dajlani 1848      23,06,2016 04,01,2017 764179     764179 Likujduar
4 Tefta Likaj 431 04,03,2016 Feb-17 572520     572520 Likujduar
5 Ergita Gjoka 874 11,06,2015 27,03,2017 129680     129680 Likujduar
6 Permbaruesi "Ylli Hysaj"per  kreditorin   " Roland Alliaj" 750 22.02.2017 17.03.2017 1256947     1256947 80000
7 Permbaruesi "Ylli Hysaj"per  kreditorin   " Valentina Veçani" 707    21.02.2017 10.04.2017 1281360   75606 1356966  
8 Permbaruesi "Ylli Hysaj"per  kreditorin   " Flamur Islami" 1660    20.04.2017 05.06.2017 824500   53444 877944  
  Totali per pagese             3411857