REZULTATET E VLERËSIMIT TË DOSJEVE TË APLIKANTËVE NË PORTALIN "MËSUES PËR SHQIPËRINË" 2019,  PËR ZYRAT ARSIMORE VENDORE


  • Aplikanti ka të drejtë të bëjë ankimim me shkrim për vlerësimin e dosjes, pranë Zyrës Vendore Arsimore Vlorë-Himarë brenda 5 ditëve nga shpallja e këtij vlerësimi.

  • Për të marrë pjesë në testimin e informatizuar kandidati duhet të pajiset me formularin sipas shtojcës 3 të lëshuar nga Komisioni I Vlerësimit të Dosjeve të DRAP-së,  pranë ZVAP sipas vendbanimit.